Projekty 2020/2021

  1. UDZIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM W PROJEKTACH UNIJNYCH.

 

             

  • „Erasmus +”:

      W roku szkolnym 2019/2020 uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 145 882 euro  w ramach  akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020

 

            W tym roku wpłynęły 1035 wnioski, z czego 270  (czyli ok. 26%) zostało zaakceptowanych i  już skierowanych do realizacji, aż 751 wniosków (czyli ok. 72,56 %) jest zaakceptowanych, ale na liście rezerwowej i 14 wniosków (czyli ok. 1,35 %) zostało odrzuconych.

 

            Nasz wniosek zajął 85 pozycję (uszeregowane są względem ilości zdobytych punktów). Tytuł projektu: Młody Praktyk w Europie=Sukces w Zawodzie

 

            Projekt rozpocznie się we wrześniu 2020 r a zakończy równo dwa lata później. Cel projektu jest taki, aby absolwent ZS był atrakcyjny na rynku pracy, tzn. przedsiębiorczy, otwarty na inne kultury, znał języki obce, a przede wszystkim, aby był specjalistą w swoim zawodzie. W związku z tym uczniowie, którzy będą chcieli wziąć udział w projekcie będą musieli przejść przez proces rekrutacji. Kryteria obejmują dotychczasowe wyniki z nauki i z zachowania oraz test kompetencji z języka angielskiego.  Projekt rozpocznie się w grudniu, wtedy to rozpoczną się specjalistyczne zajęcia dla uczestników. Będzie to kurs języka angielskiego, krótki kurs języka angielskiego zawodowego, krótki intensywny kurs języka hiszpańskiego mający na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zwrotami w tym języki jak również  i przygotowanie kulturowe do pobytu w Hiszpanii, oraz dodatkowe przygotowanie pedagogiczne. Punktem kulminacyjnym projektu będzie wyjazd na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Sewilli w Hiszpanii. Praktyki będą się odbywały w starannie wyselekcjonowanych zakładach pracy w zależności od kierunku nauczania.  Cały wyjazd będzie w pełni opłacony ze środków Erasmus+       tj. transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz program kulturowy. Uczniowie będą zakwaterowani u hiszpańskich rodzin goszczących.

 

            W pierwszym roku trwania projektu wyjedzie 25 osób, a w roku kolejnym 30. Każdorazowo         z ramienia szkoły wyjedzie też 2-ch opiekunów. Uczniowie otrzymają certyfikaty i dokumentację potwierdzającą odbyte praktyki i zdobyte umiejętności, co mamy nadzieję, będzie atrakcyjne i ubogaci ich portfolio zawodowe.

 

 

 

 

  • „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”

            W ramach realizowanego przez Powiat Golubsko-Dobrzyński projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” od września 2020 roku zaplanowano:

 

  1. Wyjazdy zawodoznawcze

Motor Show, Poznań

Targi Gastronomiczne, Warszawa

Targi Logistyczne, Poznań

Targi Automatyki i Pomiarów,

 

  1. Kursy/ szkolenia um. zdobycie nowych kwalifikacji/kompetencji

prawo jazdy kat. B

uprawnienia elektryczne do 1 kV

kierowca wózków jezdniowych

operator suwnicy

profesjonalny barista

barman-kelner I i II stopnia

kelner do win

operator maszyn sterowanych numerycznie CNC

spawanie metodą MAG

wizaż

carving

 

  1. Zajęcia praktyczne-studyjne w zakładach pracy związane z profilem kształcenia

Osada Karbówko

Kuźnia Smaków Małe Pułkowo

Pałac Rom. Turzno

VW Toruń-

Plastica Kowalewo Pom.

  1. W ramach zadań założono realizację zajęć podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne:

Kurs j. angielskiego dla 40 os.,

Przygotowanie uczniów do swobodnego użycia j. angielskiego w sytuacjach zaw.. Program zakłada poszerzenie wiedzy z terminologią fachową obejmującą zagadnienia z mechatroniki, logistyki, branży gastronomicznej, przydatną w przyszłej pracy zawodowej oraz zdobycie um. korzystania oraz tworzenia tekstów dotyczących ich zawodu.

 

Trening motywacyjny– umiejętność uczenia się dla 60 os.,

sposoby motywowania jako metody wsp. proces kształcenia (um. uczenia się, rozwiązywania problemów) i rozwoju zaw. (innowacyjność, przedsiębiorczość).

 

Kurs komputerowy– Excel, poziom podstawowy  dla 32 os.,

rozwój um. w zakresie korzystania z arkusza kalkulacyjnego (formuły, funkcje mat. analizy).

 

Kurs komputerowy– Excel, poziom średniozaawansowany. dla 32 os.,

Tematyka ob. m.in.: analizę danych i tworzenie raportów przy użyciu tab. przestawnej.

Zajęcia z logiki matematycznej dla 40 os.,

Tematyka: zajęcia realizowane będą w zakresie nacisku na sprawność rachunkową, obliczenia w pamięci oraz praktyczne zastosowanie um. i wiad. mat., poprzez gry, zagadki, łamigłówki log.

 

Kurs Przedsiębiorstwo symulacyjne dla 40 os.,

Tematyka: kurs prowadzony z przy użyciu gry komp. Przedsiębiorstwa. W trakcie kursu uczniowie uczą się kierowania przeds. oraz planowaniem rozwoju strat. firmy. Zajęcia rozwijają kompetencje mat., jęz. oraz ekon.

  1. Wyposażenie pracowni, które udało się już zrealizować w roku szkolnym 2019/2020

– Wyposażenie pracowni dla zawodu technik mechatronik- robot przemysłowy

– Wyposażenie pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych- wyposażenie

  pracowni  (zmywarka)

– Zakup 30 stanowisk komputerowych jako wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk

Zaplanowane jest również

– zakup pakietu licencji – jako wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk

– wyposażenie kolejnych 3 stanowisk na pracownię gastronomiczną, składające się z mebli ze stali

   nierdzewnej oraz kuchenki indukcyjnej,

– Wyposażenie pracowni dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych- wyważarka i montażownica

   do kół – zestaw

– Wyposażenie pracowni dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych- urządzenie diagnostyczne

   do  pomiaru geometrii podwozia

 

W roku szkolnym 2019/2020 został przeprowadzony:

–  kurs spawania MIG dla jednej 8 osobowej grupy

– szkolenie dla I grupy na prawo jazdy kat. B.

– w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) – 50 osób zostało skierowanych na staż/praktykę.

           

W ramach projektu zrealizowano już w roku szkolnym 2019/2020 szkolenia dla nauczycieli:

– Studia podyplomowe na kierunku: Dietetyka

– Studia podyplomowe na kierunku: Doradztwo zawodowe

– Studia podyplomowe na kierunku: Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

            Zaplanowane są również szkolenia w zakresie programowania sterowników PLC, branży gastronomicznej oraz branży logistycznej.

            Całkowita kwota projektu to dwa i pół miliona złotych (ZS K-wo Pom, ZS nr 2, ZS nr 3)                                    z przeznaczeniem na kusy, szkolenia, wyjazdy, staże, praktyki,  wyposażenie pracowni zawodowych                        m. in.: w komputery, sprzęt gastronomiczny, sprzęt techniczny.