Monitoring

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w związku z prowadzeniem monitoringu

 

 

 

  1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Świętego Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie; :+48566841503adrese-mail:sekretariat@zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl.

 

  1. Państwa dane będą przetwarzane w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki oraz zabezpieczenia mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e Rodo w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zw. z art. 108 a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z Art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

 

  1. Monitoring obejmuje teren wokół szkoły.

 

  1. Mają Państwa prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

  1. Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@golub-dobrzyn.com.pl.

 

  1. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres nie przekraczający 30 dni.

 

  1. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

  1. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.