Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko – Dobrzyńskim

Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko – Dobrzyńskim

 

 

 

„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

W trosce o podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Powiat Golubsko-Dobrzyński przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytucji Zarządzającej Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w celu pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” po weryfikacji formalno-merytorycznej i negocjacjach został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą  i znalazł się na liście wniosków, którym przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach  Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja.

Całkowity koszt projektu to 1 913 710,80 zł.  Zostanie on sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85 %, tj. 1 626 654,18 zł. pozostałe 15% to koszty własne.

Grupę docelową w projekcie stanowią 4 szkoły zawodowe z powiatu golubsko- dobrzyńskiego. Są to: Technikum Zawodowe oraz  Szkoła Branżowa  I stopnia wraz  z klasami Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  wchodzące w skład  Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz  Technikum Zawodowe oraz  Szkoła Branżowa  I stopnia wraz   z klasami Zasadniczej  Szkoły Zawodowej wchodzące w skład  Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Łącznie 360 uczniów. W projekcie udział wezmą także nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni kształcenia zawodowego w ww. szkołach.

Projekt ma na celu  poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz  zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez uczniów z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Projekt zakłada m. in.: utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, udział uczniów w bezpłatnych szkoleniach, kursach, wyjazdach zawodoznawczych oraz stażach  i praktykach u pracodawców.

W projekcie założono uzyskanie przez uczniów kwalifikacji potwierdzonych zewnętrznym egzaminem dla następujących kursów:  prawo jazdy kat. B i kat. T,  operatora wózków widłowych, uprawnienia elektryka i spawacza. Uczniowie uzyskają również dodatkowe kompetencje, potwierdzone egzaminem wewnętrznym po ukończeniu zajęć:    z zakresu kasjera walutowego, florystyki, kosmetyki (wizażu, makijażu, stylizacji) czy też w ramach kursu  baristycznego (warsztaty „BARMAN – MIKSER”, „Kelner, Kelner od win, Serwis Specjalny, Kelner Merchant, Barman & Hydrosommelier”). Dla nauczycieli zaplanowano studia podyplomowe w zakresie mechatroniki oraz techniki. W projekcie wezmą udział 364 osoby

W ramach zadań ujętych w projekcie duży wkład finansowy przeznaczono na zakup wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów m.in.:  informatyk, mechatronik, mechanik samochodowy, elektryk, barman.

Wsparcie zaplanowane w projekcie wraz z zakupem wyposażenia zostało skonsultowane z przedstawicielami przedsiębiorców działających na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz wpisuje się w trendy związane z zatrudnieniem specjalistów  z  zawodów objętych projektem na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Realizacja  projektu zaplanowana jest do 30 września 2019 r.