Kierunki Kształcenia

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM „DOBRY ZAWÓD = DOBRA PRACA”

OFERTA EDUKACYJNA

Liceum Ogólnokształcące
(3 letnie po gimnazjum,  4 – letnie po szkole podstawowej)

CELE KSZTAŁCENIA:

Liceum ogólnokształcące da ogólną wiedzę i przygotuje do matury i dalszego studiowania.

Absolwenci gimnazjum oraz szkoły podstawowej muszą harmonijnie połączyć wykonywanie obu tych zadań tak, by każdy jego absolwent miał opanowane wiadomości i posiadł umiejętności ze wszystkich przedmiotów oraz był przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego z co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

TECHNIK
MECHATRONIK
311410

KIERUNEK OBJĘTY PATRONATEM PRZEZ FIRMĘ PLASTICA
Z FRYDRYCHOWA ORAZ PRZEZ FIRMĘ
BSB POLAND Z CIECHOCINAMechatronik projektuje, wytwarza części i zespoły maszyn oraz urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych, opracowuje procesy technologiczne produkcji, instaluje i testuje oprogramowanie sterujące.
Kwalifikacja EE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.Kwalifikacja EE.21 – Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych; 3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych; 4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych; 6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
PRACA DLA ZAWODU TECHNIK MECHATRONIK: W zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym, w zakładach naprawczych sprzętu AGD, w przemyśle medycznym oraz lotnictwie.

TECHNIK

LOGISTYK

333107

KIERUNEK POPIERANY PRZEZ FIRMĘ PLASTICA Z FRYDRYCHOWATechnik logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Kierunek polecany osobom przedsiębiorczym i kreatywnym, obdarzonym zdolnościami planowania i organizowania przedsięwzięć.
Kwalifikacja AU.22 – Obsługa magazynów. Kwalifikacja AU.32 – Organizacja transportu.
CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu; 2) przechowywania towarów; 3) prowadzenia dokumentacji magazynowej; 4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych; 5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.
PRACA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK:Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

343404

KIERUNEK OBJĘTY PATRONATEM PRZEZ PAŁAC ROMANTYCZNYW TURZNIE ORAZ POLECANY PRZEZ OSADĘ KARBÓWKO W ELGISZEWIETechnik żywienia i usług gastronomicznych ocenia jakość żywności, sporządza potrawy i napoje, organizuje produkcję gastronomiczną, planuje i realizuje usługi gastronomiczne.
Kwalifikacja TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów.Kwalifikacja TG.16 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 3) planowania i oceny żywienia; 4) organizowania produkcji gastronomicznej; 5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.
PRACA DLA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:Organizacje ochrony konsumenta oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania, hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie, jako menadżer gastronomii w obiektach hotelowych, w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, własna działalność gospodarcza w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

TECHNIK HOTELARSTWA

422402

KIERUNEK OBJĘTY PATRONATEM PRZEZ PAŁAC ROMANTYCZNY W TURZNIE ORAZ POLECANY PRZEZ OSADĘ KARBÓWKO W ELGISZEWIETechnik hotelarstwa udziela informacji turystycznej, przygotowuje oferty hotelowe zgodne z potrzebami gości, sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich i rozliczeniem kosztów pobytu gości.
Kwalifikacja TG.12 – Planowanie i realizacja usług w recepcji.Kwalifikacja TG.13 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; 2) rezerwowania usług hotelarskich; 3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; 4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; 5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe
PRACA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA:W zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, w hotelach, seatelach, i innych instytucjach posiadających bazę noclegową, w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach, w ramach działalności gospodarczej.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA –

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

723103

KIERUNEK JEST POPIERANY PRZEZ FIRMĘ ARPOL Z TORUNIA
Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych, kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych.
Kwalifikacja MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 
CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania pojazdów samochodowych; 2) obsługi pojazdów samochodowych; 3) naprawy pojazdów samochodowych.
PRACA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:Stacje diagnostyczne, zakłady rzemieślnicze, warsztaty samochodowe, stacje obsługi i naprawy samochodów, w ramach własnej działalności gospodarczej.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA –

KUCHARZ

512001

PRAKTYKA NA WARSZTATACH SZKOLNYCH NOWOŚĆ !!!
Zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceny żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Kwalifikacja TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów.
CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności; 2) sporządzania potraw i napojów; 3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
PRACA DLA ZAWODU KUCHARZ:Organizacje ochrony konsumenta oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania, hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie, jako menadżer gastronomii w obiektach hotelowych, w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, własna działalność gospodarcza w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – KLASA WIELOZAWODOWA

POMAGAMY W ZNALEZIENIU PRACODAWCY W CELU PODPISANIA UMOWY O PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

Mechanik poj. samochodowych, elektryk, mechatronik, elektronik, elektromechanik, lakiernik, mechanik precyzyjny, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, sprzedawca, kucharz, fryzjer, tapicer, rolnik i inne.

PRAKTYKA ZAWODOWA ODBYWA SIĘ U PRACODAWCY

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3 letnie – po Zasadniczej Szkole Zawodowej)