Deklaracja dostępności WCAG 2.1AA

Deklaracja dostępności
WCAG 2.1AA

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. .

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-02. Data ostatniej istotnej
aktualizacji: 2019-03-31.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo
zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
ponieważ:

– zamieszczone na stronie filmy nie posiadają
napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,

– zamieszczone filmy zostały opublikowane
przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

– zamieszczone na stronie zdjęcia nie
posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób
niewidomych i niedowidzących,

– strona została zaprojektowana przed
wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-18. Deklarację sporządzono
na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Kamper, i_kamper@zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl. Kontaktować
można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 684 15 03. Tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem
zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na
przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać
dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot
publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja
żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W
przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do
informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po
wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać
także do Rzecznika
Praw Obywatelskich
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół, ul. Świętego Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Budynek komendy składa się z części administracyjno-socjalnej
oraz części garażowej i warsztatowej.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne od strony ulicy Świętego Mikołaja oznaczone jako Wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Pozostałe dwa wejścia są z tyłu budynku: jedno na poziomie -1 (piwnica), drugie na poziomie wejścia głównego, do którego prowadzą schody. Sekretariat znajduje się na piętrze po lewej stronie.

W Zespole Szkół nie ma przejść zabezpieczonych bramkami. Budynek nie jest przystosowany dla osób na wózkach. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w piwnicy budynku. Parking Zespołu Szkół znajduje się z tyłu budynku z wjazdem od strony ul. Działkowej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Zespole Szkół nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Zespole Szkół nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Zespołem Szkół poprzez przesłanie: • wiadomości e-mail pod adres:

i_kamper@zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl.